Priebeh KO

Priebeh kontroly originality

Kontrolu originality vozidla vykonávajú vždy dvaja technici kontroly originality. Za jednotlivé vykonané úkony zodpovedá každý technik kontroly originality samostatne.

Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka. 

Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená. 

Priebeh kontroly určujú metodické pokyny na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách KO. 

Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel. 

Čo sa kontroluje ?

 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumentuje fotograficky alebo na videozáznam,
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky,
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie,
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení,
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami,
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie. 

Vyhodnotenie kontroly originality

V rámci hodnotenia výsledku kontroly originality sa posudzujú nasledovné kritériá:
1. Stav identifikátorov vozidla - hodnotí sa štvorstupňovou klasifikáciou :
 • stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN. 
 1. Stav požadovaných dokladov - hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou :

 • stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú. 
 1. Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou :

 • stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel a zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.  

Doklady o kontrole originality

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady :
 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „spôsobilé“,
 • Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú),
 • Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta.
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady :
 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“.