Druhy EK

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol :

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu opakovanú,
 • emisnú kontrolu administratívnu.

   - pre nasledovné druhy pohonov :

 • emisné kontroly diesel – vznetový motor (palivo nafta) pre všetky kategórie vozidiel (osobnú, nákladnú, bus),
 • emisné kontroly benzín – zážihový motor - RKAT, RKAT-OBD,
 • emisné kontroly benzín – zážihový motor - RKAT-LPG, RKAT-CNG, RKAT-OBD-LPG, RKAT-OBD-CNG.

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z. a všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláškou č. 578/2006 Z. z. vydanou na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:

a) pravidelnej

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

b) zvláštnej

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

c) administratívnej

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

c) opakovanej

bude doplené

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla pred kontrolou

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Hodnotenie stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.
Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo :

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako:

spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,

nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je :

 • vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
 • Osvedčenie o emisnej kontrole *,
 • vyznačená (perforovaná) Kontrolná nálepka *

  * - platí za predpokladu, že vozidlo je pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na  premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej je :

 • vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Čím sa preukazuje platnosť emisnej kontroly?

Kontrolným orgánom (polícii) v premávke  na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) Kontrolnou nálepkou. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly, ktorými sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.