Druhy TK

Našim cieľom je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou č. 137/2018 Z. z., vydanou na vykonanie zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa metodík schválených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDVR SR").

Druhy technických kontrol, ktoré vykonávame:

 • technická kontrola pravidelná,
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • opakovaná technická kontrola. 

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje :

 • brzdová sústava,
 • riadenie,
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
 • rám a karoséria,
 • osvetlenie a svetelná signalizácia,
 • predpísaná a zvláštna výbava,
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
 • zaťaženie životného prostredia,
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla. 

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDVRR SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.

Ako prebieha technická kontrola ?

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlookrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

Vyhodnotenie technickej kontroly

 1. stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

 2. stupeň vyznačený písmenom „B“ –stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

 3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Zoznam kontrolných úkonov.

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej je :

 • Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla,
 • Osvedčenie o technickej kontrole*
 • Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.*

*- platí za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je:

 • Protokol o technickej kontrole vozidla.

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov. 

Ak je vozidlo v rámci technickej kontroly vyhodnotené ako,

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal,

 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva,

 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.  

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly. 


Čím preukazujete platnosť technickej kontroly kontrolným orgánom ?

Kontrolným orgánom (polícii) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Prečo musíte pravidelne chodiť na STK ?

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla stanovuje Zákon č. 106/2018 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.