Pred kontrolou

Ako sa pripraviť na návštevu KO

Uvedené informácie Vám majú poslúžiť ako návod na plynulé absolvovanie KO vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy, až po ukončenie KO a tým Vám dávajú komplexný prehľad, ako bude KO prebiehať.

Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný na KO pristaviť vozidlo čisté, nezaťažené, bez zbytočných doplnkov a bez osobných vecí. 

Potrebné doklady na vykonanie kontroly originality

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality okrem preukazu totožnosti aj nasledovné doklady : 

a) Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

 1. osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané), alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladov políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),
 2. doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,
 3. doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
 4. rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla. 

b) Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ. 

c) Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ. 
d) Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:
 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla). 

e) Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

 1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla. 

f) Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

 1. technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

Kedy KO nie je možné vykonať

 • Ak nepredložíte ustanovené doklady,
 • Ak vozidlo má neprimerane znečistenú karosériu a motorový priestor.