Kontakt

STEKO, s.r.o.

Toplianska 2725/2
093 01 Vranov nad Topľou
0918 700 500
info@stekovranov.sk

GPS:

Zemepisná šírka: 48° 52' 56"

Zemepisná dĺžka:  21° 41' 06"

(48.882222, 21.685000)

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

IČO: 44 503 806
IČ DPH: SK2022715893

REGISTRÁCIA

Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 20888/P.

KONTAKTNÉ OSOBY

Konatelia spoločnosti

Napíšte nám

* - povinné položky

alt text

Naša firma prevádzkuje na základe oprávnenia

 • stanicu technickej kontroly
 • pracovisko emisnej kontroly
 • pracovisko kontroly originality.
Všetky činnosti vykonávame na profesionálnej úrovni s dôrazom na spokojnosť nášho zákazníka. Sme presvedčení, že naše služby prispejú k bezproblémovému užívaniu vášho vozidla a umožnia vám najazdiť veľa šťastných kilometrov bez nehody.

AKO NÁS NÁJDETE

Naša prevádzka STEKO je ľahko dostupná z hlavnej cesty (obchvat Vranova, cesta č. 18 smer Humenné) na ulici TOPLIANSKEJ (pri starej STS, vedľa nového PRIEMYSELNÉHO PARKU).

Zo smeru

 • PREŠOV
 • KOŠICE
 • TREBIŠOV

pokračovaním po ceste č. 18, cez križovatku vedľa TESCA po obchvate Vranov, po 500 m na pravej strane je STK - Steko s.r.o.

Zo smeru

 • HUMENNÉ
 • MICHALOVCE
 • STROPKOV

pokračovaním po ceste č. 18 (obchvat Vranova smerom na Prešov, po ľavej strane pred TESCOM) nás nájdete.

PONUKA NAVIAC

 • Bezplatná pripomienka termínu TK, EK a KO

   POŠLEME VÁM SMS, alebo e-mail (je potrebný len Váš súhlas a Váš kontakt).

 • Pred kontrolou Vás usadíme v príjemných priestoroch s nápojovými automatmi a televízorom. 

 • Vaše vozidlo zatiaľ čaká na dostatočne veľkom parkovisku. Služby Vám poskytne kompetentný a ústretový personál, ktorý sa výborne orientuje v odbornej problematike a legislatíve.

 • Na našom pracovisku za zvýhodnené ceny môžete zakúpiť :

  • bezpečnostnú reflexnú vestu,

  • autolekárničku,

  • prenosný výstražný trojuholník.

 • V susedstve sa nachádzajú veľké nákupné centrá, kde môžu nájsť rozptýlenie Vaši blízky, kým skontrolujeme Vaše vozidlo, či je bezpečné a ekologické.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať motoristom kvalitné služby na vysokej technickej úrovni s dôrazom na korektný prístup a spokojnosť zákazníka.


Informačná povinnosť spoločnosti

STEKO, s.r.o., Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou, 
IČO: 44 503 806
Telefón: +421 918 700 500,  mail: info@stekovranov.sk

Zodpovedná osoba: gdpr@stekovranov.sk, +421 915 863 661

 1. Ochrana osobných údajov je v spoločnosti STEKO, s.r.o. zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou STEKO, s.r.o. ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

2. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti STEKO, s.r.o. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou STEKO, s.r.o. (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti STEKO, s.r.o. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť STEKO, s.r.o. je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

3. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o účeloch spracúvania osobných údajov.

4. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

5. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom spoločnosti STEKO, s.r.o., ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív). Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia Záznamy o spracovateľských činnostiach spoločnosti STEKO, s.r.o.

7. Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v spoločnosti STEKO, s.r.o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.   

Právo  namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov,

právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch

P.č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
1. Software ako služba umožňujúca objednávanie sa na zákonom stanovené kontroly vozidiel právnickými ako aj fyzickými osobami. Software umožňuje objednanie klienta na základe jeho kontaktných údajov. - Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 1 mesiac Účastníci konania
2. Zabezpečenie používania celoštátneho informačného systému technických kontrol schváleného typovým schvaľovacím orgánom. Informačný systém je súbor údajov, medzi ktorými sú aj osobné údaje zaznamenané na Technickom preukaze vozidla,  určený na spracovanie pre výkon TK - Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - vykonávacie vyhlášky a metodické pokyny k zákonu č. 106/2018 Z. z. 5 rokov Účastníci konania, iný oprávnený subjekt, subjekty poskytujúce súčinnosť, iný správny orgán
3. Zabezpečenie používania celoštátneho informačného systému emisných kontrol schváleného typovým schvaľovacím orgánom. Informačný systém je súbor údajov, medzi ktorými sú aj osobné údaje zaznamenané na Technickom preukaze vozidla,  určený na spracovanie pre výkon EK. Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - vykonávacie vyhlášky a metodické pokyny k zákonu č. 106/2018 Z. z. 5 rokov Účastníci konania, iný oprávnený subjekt, subjekty poskytujúce súčinnosť, iný správny orgán
4. Zabezpečenie používania celoštátneho informačného systému technických kontrol schváleného typovým schvaľovacím orgánom. Informačný systém je súbor údajov, medzi ktorými sú aj osobné údaje zaznamenané na Technickom preukaze vozidla,  určený na spracovanie pre výkon KO  - Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - vykonávacie vyhlášky a metodické pokyny k zákonu č. 106/2018 Z. z. 5 rokov Účastníci konania, iný oprávnený subjekt, subjekty poskytujúce súčinnosť, iný správny orgán
5. Zabezpečenie vkladania údajov o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému technických kontrol (Bezpečnostný kamerový systém „MZZ“ schválený typovým schvaľovacím orgánom) - Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (§ 105 a  § 114) - vykonávacie vyhlášky a metodické pokyny k zákonu č. 106/2018 Z. z. 30 dní iný oprávnený subjekt
6. Monitorovací kamerový systém slúžiaci k ochrane majetku prevádzkovateľa  - Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 15 dní Účastníci konania, iný oprávnený subjekt, subjekty poskytujúce súčinnosť, iný správny orgán
7. SMS pripomienkový systém - Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov Podľa požiadavky zákazníka Účastníci konania
8. Spracovanie a evidencia účtovných dokladov prevádzkovateľom - Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.- Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 10 rokov Daňový úrad
9. Správa registratúry - Zákon č. 395/2002 ,.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10 rokov Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt
10. Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov - Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) najmä v zmysle uvedeného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov 5 rokov Dotknuté strany

Dokumenty na stiahnutie